Pagina 10 van 11

Re: Korte vragen #12

Geplaatst: zo 07 dec 2014, 22:23
door Etienne
Van de Broek van de Mill uit Barneveld.

Re: Korte vragen #12

Geplaatst: zo 07 dec 2014, 22:24
door Daniel
Dat bedrijf heet overigens "Van de Broek/Van Mil" :wink: Klein detail, maargoed.

Re: Korte vragen #12

Geplaatst: zo 07 dec 2014, 22:29
door Milco
Oké, kan ik dat gelijk toevoegen op de wiki van de lijnen 620 en 674. Kon al geen logo's op de bussen ontdekken. Bedankt!

Re: Korte vragen #12

Geplaatst: di 09 dec 2014, 17:33
door Freek
Ik wil morgen gebruik maken van de actie voor abonnementhouders bij NS om voor 9 euro 2x een dag in de eerste klasse te reizen. Ik ga het actieproduct laden op mijn chipkaart. Mijn reis start ik voor 9 uur maar ik moet overstappen om 8.55 tussen 2 vervoerders. Mag ik dan eerste klasse reizen cq herkent de paaltjes dan de geldigheid van het product?

Re: Korte vragen #12

Geplaatst: di 09 dec 2014, 17:51
door Tochjo
Hebben ze dat ding dan inmiddels verchipt? Enkele maanden geleden kreeg je codes voor een e-ticket dat je moest printen.

Re: Korte vragen #12

Geplaatst: di 09 dec 2014, 18:04
door Freek
Je kan nu kiezen tussen een papieren e-ticket of verchipt.

Re: Korte vragen #12

Geplaatst: di 09 dec 2014, 18:10
door Tochjo
En dat werkt ook bij andere vervoerders? Interessant. Ik neem aan dat de grens van 8:55 bepalend is, zoals ook voor de kortingsproducten het geval is. Maar zeker weet ik het niet.

Re: Korte vragen #12

Geplaatst: di 09 dec 2014, 22:13
door Freek
Voor de juristen onder ons heb ik twee vragen:
- op basis van welke grondslag komen GS tot een besluit over tarieven in het regionale OV.
- is er wettelijke basis die stelt dat een tarievenbesluit X-tijd voor invoering van het nieuwe tarief moet zijn vastgesteld?

Re: Korte vragen #12

Geplaatst: wo 10 dec 2014, 13:34
door waldo79
Ik ben geen specialist in vervoersrecht, maar vind het een en ander terug in:

Artikelen 31, 32 en 32a Wet Personenvervoer 2000:
Artikel 31

1. De concessiehouder vraagt ten minste eenmaal per jaar advies aan consumentenorganisaties die voldoen aan bij algemene maatregel van bestuur gestelde voorwaarden, over de door de concessiehouder voorgenomen wijziging van een dienstregeling, het tarief en overige in de concessie geregelde onderwerpen.
2. De concessiehouder stelt de consumentenorganisaties in de gelegenheid met hem overleg te voeren voordat advies wordt uitgebracht.
3. Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld over de aard van onderwerpen als bedoeld in het eerste lid.
4. Het advies, bedoeld in het eerste lid, wordt op een zodanig tijdstip gevraagd dat het van wezenlijke invloed kan zijn op de door de concessiehouder te nemen beslissing.
5. Indien na het advies van de consumentenorganisaties een beslissing wordt genomen ten aanzien van de onderwerpen, bedoeld in het eerste lid, worden de consumentenorganisaties door de concessiehouder zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk zes weken voor deze gevolg geeft aan de beslissing, schriftelijk hiervan in kennis gesteld. Indien het advies van de consumentenorganisaties niet of niet geheel is gevolgd, wordt aan de consumentenorganisaties tevens meegedeeld, waarom van dat advies is afgeweken en wordt hen de gelegenheid geboden nader te overleggen met de concessiehouder alvorens deze gevolg geeft aan de beslissing.
6. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld over de termijnen die bij de adviesprocedure en de overlegprocedure, bedoeld in dit artikel, in acht worden genomen.
7. Indien een voorgenomen wijziging van een dienstregeling, het tarief en overige in de concessie geregelde onderwerpen door de concessieverlener is geïnitieerd, vraagt in afwijking van het eerste lid die concessieverlener advies aan de in dat lid bedoelde consumentenorganisaties. Het tweede tot en met het zesde lid zijn van overeenkomstige toepassing.
Artikel 32

1. De concessieverlener kan aan een concessie voorschriften verbinden.
2. Aan een concessie worden in ieder geval voorschriften verbonden ten aanzien van:
a. de onderwerpen waarover en de consumentenorganisaties waaraan de concessiehouder advies vraagt als bedoeld in artikel 31;
b. de onderwerpen waarover en de wijze waarop de concessiehouder de consumentenorganisaties, bedoeld in onderdeel a, informeert;
c. het verstrekken van informatie aan de concessieverlener ten behoeve van de controle op de uitvoering van de concessie;
d. de tarieven, de modellen van vervoerbewijzen en de vervoersvoorwaarden waartegen het openbaar vervoer moet worden verricht, alsmede de wijziging en openbaarmaking daarvan;
e. het opstellen van een financiële verantwoording van het uitvoeren van de concessie, welke verantwoording gescheiden is van die voor andere activiteiten;
f. de wijziging, de openbaarmaking, de datum van ingang en de geldigheidsduur van de dienstregeling;
g. de eisen aan de toegankelijkheid van het openbaar vervoer ten behoeve van reizigers met een handicap;
h. het waarborgen van een verantwoorde mate van veiligheid ten behoeve van zowel de reizigers als het personeel binnen het openbaar vervoer;
i. punctualiteit;
j. een procentuele beschikbaarheidsgarantie van zitplaatsen;
k. het zowel op stations als in de trein aan reizigers geboden serviceniveau.
3. Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld over het minimale niveau van toegankelijkheid van het openbaar vervoer dat concessieverleners middels voorschriften dienen veilig te stellen bij concessieverlening. Deze regels bevatten in ieder geval eisen aan de toegankelijkheid van het openbaar vervoer ten behoeve van reizigers met een handicap en eisen aan de toegankelijkheid van het openbaar vervoer ten behoeve van reizigers met een fiets.
4. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld over de aan een concessie te verbinden voorschriften.
5. Aan een concessie kan het voorschrift worden verbonden dat de concessiehouder, indien hij tekortschiet in het verrichten van bepaalde prestaties, gehouden is een geldsom te voldoen aan de concessieverlener.
6. Indien toepassing is gegeven aan het vijfde lid is de concessieverlener niet bevoegd ten aanzien van het verrichten van de desbetreffende prestaties aan de concessiehouder een last onder dwangsom op te leggen. Artikel 5:32, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing.

Artikel 32a

Onverminderd artikel 32 bevat een concessie voor openbaar vervoer voorschriften tot regeling van de integratie van vervoerbewijzen in het openbaar vervoer.


Begrippen:
concessiehouder: vergunninghoudende vervoerder aan wie een concessie is verleend;

concessieverlener: het tot verlening van een concessie bevoegde gezag (=stadsregio, provincie), bedoeld in artikel 20;


Het Besluit Personenvervoer vult het bovenstaande nader in:
Artikel 31

Consumentenorganisaties die ingevolge de artikelen 27, eerste lid, 31, eerste lid, en 44, derde lid, van de wet om advies worden gevraagd:

a. bezitten rechtspersoonlijkheid,
b. behartigen krachtens hun statutaire doelstellingen of hun feitelijke werkzaamheden de belangen van de reizigers in het openbaar vervoer en
c. zijn werkzaam op nationale of regionale schaal.
Artikel 32 [Vervallen per 01-01-2005]

Artikel 33

1. De onderwerpen, bedoeld in artikel 31, derde lid, van de wet waarover de concessiehouder krachtens de concessie ten minste eenmaal per jaar advies vraagt aan consumentenorganisaties als bedoeld in artikel 31 van dit besluit betreffen, voor zover de concessiehouder ten aanzien van die onderwerpen maatregelen heeft getroffen:
a. de uitvoering van de dienstregeling,
b. de wijze waarop de concessiehouder de reiziger informeert over de dienstregeling en de tarieven,
c. de vervoervoorwaarden waartegen openbaar vervoer wordt verricht,
d. de modellen van vervoerbewijzen die de concessiehouder uitgeeft,
e. de wijze waarop en de mate waarin vervoerbewijzen verkrijgbaar zijn gesteld,
f. de wijze waarop reizigers de prijs van het vervoerbewijs kunnen voldoen,
g. de voorzieningen die de concessiehouder treft ten aanzien van de toegankelijkheid van het openbaar vervoer voor reizigers met een handicap en
h. de voorzieningen die de concessiehouder treft ten behoeve van het waarborgen van een verantwoorde mate van veiligheid van reizigers en van het voor hem werkzame personeel.
2. Het eerste lid is van toepassing op de concessieverlener indien hij op grond van artikel 31, zevende lid, van de wet, een wijziging initieert van een onderwerp als bedoeld in het eerste lid.
3. Voor zover de concessieverlener ten aanzien van die onderwerpen voorschriften aan de concessie heeft verbonden en voor zover de concessiehouder ten aanzien van die onderwerpen maatregelen heeft getroffen, is de aanhef van het eerste lid, mede van toepassing op:
a. de procedure voor de behandeling van klachten van de reiziger en de wijze waarop de concessiehouder de reiziger hierover informeert,
b. een regeling over een vergoeding aan de reiziger in geval van vertraging in de uitvoering van de dienstregeling en
c. aan het publiek kenbaar gemaakte doelstellingen van de concessiehouder over de kwaliteit van het door hem te verrichten openbaar vervoer.

Re: Korte vragen #12

Geplaatst: za 13 dec 2014, 17:00
door Obus
Wat is de exacte reistijd van de IC Brussel / Benelux? Volgens de krant 3:18, HAFAS zegt 3:23. En natuurlijk is het sneller om alleen de ICB tussen Rtd en Antwerpen te nemen, maar dat hadden we al uitgevogeld.

Re: Korte vragen #12

Geplaatst: za 13 dec 2014, 17:06
door Thom91
NS houdt het op 3:23 (Amsterdam - Brussel Zuid)

Re: Korte vragen #12

Geplaatst: za 13 dec 2014, 18:10
door Suus
Die vijf minuten is precies het verschil tussen Brussel-Centraal en Brussel-Zuid :)

Re: Korte vragen #12

Geplaatst: zo 14 dec 2014, 08:55
door Obus
Met of zonder stop te Kapellekerk? :wink:

Re: Korte vragen #12

Geplaatst: zo 14 dec 2014, 13:19
door waldo79
Kapellekerk kunnen ze beter opdoeken. Niemand mist die halte.

Re: Korte vragen #12

Geplaatst: zo 14 dec 2014, 15:30
door Obus
Behalve de graffitispuiters :wink:

Re: Korte vragen #12

Geplaatst: di 16 dec 2014, 11:45
door MLouter
Weet iemand toevallig op bus 55 (huidige 121) Delft-Zoetermeer vaker gaat rijden op zondag? Op dit moment is dat 1x per uur. Een goede halfuursverbinding zou toch zeker mogelijk moeten zijn? Ook als je ziet dat het de enige bus is naar de TU-wijk in het weekend(ook zoiets raars).

Re: Korte vragen #12

Geplaatst: zo 21 dec 2014, 15:15
door Geert
Kort vraagje: weet iemand wat tegenwoordig de rijtuigindeling van de Benelux is (6 bakken ICR)? Dit ivm het matplaatje in de Rijden de Treinen app, die moet bijgewerkt worden.

Re: Korte vragen #12

Geplaatst: zo 21 dec 2014, 16:05
door DPDelft
MLouter schreef:Weet iemand toevallig op bus 55 (huidige 121) Delft-Zoetermeer vaker gaat rijden op zondag? Op dit moment is dat 1x per uur. Een goede halfuursverbinding zou toch zeker mogelijk moeten zijn? Ook als je ziet dat het de enige bus is naar de TU-wijk in het weekend(ook zoiets raars).


In de wijzigingsvoorstellen van Haaglanden staat daar niets over vermeld. Dus nee, helaas.
Overigens wordt de TU ook bediend door lijnen 37, 60 en 80 (64) bij de halte Michiel de Ruyterweg.

Re: Korte vragen #12

Geplaatst: zo 21 dec 2014, 16:41
door Thom69
Geert schreef:Kort vraagje: weet iemand wat tegenwoordig de rijtuigindeling van de Benelux is (6 bakken ICR)? Dit ivm het matplaatje in de Rijden de Treinen app, die moet bijgewerkt worden.


Linkje naar een bestand gepost op Somda door gebruiker gose91 aldaar:
https://www.dropbox.com/s/jwcn33mdrl9mx ... 0/%3EEnige

Re: Korte vragen #12

Geplaatst: zo 21 dec 2014, 17:14
door Suus
Geert schreef:Kort vraagje: weet iemand wat tegenwoordig de rijtuigindeling van de Benelux is (6 bakken ICR)? Dit ivm het matplaatje in de Rijden de Treinen app, die moet bijgewerkt worden.

Stuurstand 2e klas + 2e klas + 2e klas met fietsafdeling + 1e klas + 2e klas + 2e klas. Het lijkt de bedoeling dat de stuurstand aan de kant van Amsterdam zit, maar dat kan ook meer een toevallige observatie zijn geweest (3 waarnemingen sinds 14/12).

T.o.v. "normaal" ICR is het verschil witte pijltjes op de deur (zoals DDZ) en een NMBS-ovaal een paar meter rechts van de NS-vishaak.

Re: Korte vragen #12

Geplaatst: zo 21 dec 2014, 17:43
door Daniel
Alle Beneluxen die ik vandaag zag hadden de BDs aan de kant van België dus het zal vast random zijn Bee.

Re: Korte vragen #12

Geplaatst: zo 21 dec 2014, 18:02
door MR92
Een kort vraagje over het versturen van foto´s per mail. Bij Outlook zegt die al snel dat ik aan het limiet zit van 25MB, dan heb ik zelfs de foto´s als .ZIP bestand samengevoegd, maar dan nog kom ik maar op een maximum van 12 foto´s uit. Wie weet hier een goeie oplossing voor?

Re: Korte vragen #12

Geplaatst: zo 21 dec 2014, 18:05
door Geert
Thom69 schreef:Linkje naar een bestand gepost op Somda door gebruiker gose91 aldaar:
https://www.dropbox.com/s/jwcn33mdrl9mx ... 0/%3EEnige

Bedankt, heel duidelijk! :pos:

Bee schreef:Stuurstand 2e klas + 2e klas + 2e klas met fietsafdeling + 1e klas + 2e klas + 2e klas.

Ook bedankt en ook heel duidelijk! :pos: BDs-B-Bf-A-B-B dus :)

Re: Korte vragen #12

Geplaatst: zo 21 dec 2014, 18:14
door Wubbo
MR92 schreef:Een kort vraagje over het versturen van foto´s per mail. Bij Outlook zegt die al snel dat ik aan het limiet zit van 25MB, dan heb ik zelfs de foto´s als .ZIP bestand samengevoegd, maar dan nog kom ik maar op een maximum van 12 foto´s uit. Wie weet hier een goeie oplossing voor?
WeTransfer.

Re: Korte vragen #12

Geplaatst: zo 21 dec 2014, 18:43
door dennistd
Geert schreef:Kort vraagje: weet iemand wat tegenwoordig de rijtuigindeling van de Benelux is (6 bakken ICR)? Dit ivm het matplaatje in de Rijden de Treinen app, die moet bijgewerkt worden.

Gisteren in trein t9244:
Loc 2833 + stam 16448, bestaande uit
61 84 82-70 024-1 Bpmbdzf7 (BDs)
61 84 20-70 267-1 Bpmz10 (B)
61 84 29-70 440-5 Bpmdz9 (Bf?)
61 84 10-70 371-3 Apmz10 (A)
61 84 20-70 242-4 Bpmz10 (B)
61 84 20-70 272-1 Bpmez10 (B, eindrijtuig)

De loc loopt om en zit dus altijd voorop. Verder heeft niet elke stam een stuurstandrijtuig, de 'oude' stammen rijden nog gewoon rond.